Regler och villkor

AVTALSVILLKOR UPPDRAGSGIVAREN

 1. AllmäntCentipede Solutions (”Centipede”) tillhandahåller via magasineringjonkoping.se
  (”Webbplatsen”) en elektronisk marknadsplats där fysiska och juridiska personer som är intresserade
  av att få offert på tjänster och produkter (”Uppdragsgivare”) har möjlighet att kostnadsfritt via ett
  webbaserat gränssnitt lägga ut förfrågningar och bli kontaktade av ett antal leverantörer (”Tjänsten”).
  Centipede matchar förfrågningarna mot lämpliga näringsidkare som är registrerade användare av Tjänsten
  hos Centipede (”Leverantör”) varav de fem första att svara ges tillgång till Uppdragsgivares
  kontaktuppgifter. Leverantör har därefter, enligt de villkor som framgår av dessa avtalsvillkor
  (”Avtalsvillkoren”), möjlighet att kontakta Uppdragsgivare med sin offert.
  Uppdragsgivare accepterar Avtalsvillkoren genom att nyttja Tjänsten. Centipede förbehåller sig rätten att
  ändra hela eller delar av Avtalsvillkoren, när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts
  allmänt tillgängligt, utöver publicering av Avtalsvillkoren på Webbplatsen.
 2. Ytterligare om TjänstenBesökare på Webbplatsen har rätt att ta del av publicerade förfrågningar på Webbplatsen, dock ej
  kontaktuppgifter till Uppdragsgivare. Endast Leverantör har möjlighet att ta del av fullständig
  information i Uppdragsgivares förfrågningar samt lämna offert. Uppdragsgivare åtar sig att endast
  använda Tjänsten i syfte att hitta Leverantörer till önskade tjänster och produkter.
 3. Ansvar för TjänstenCentipede lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om publicerad informations korrekthet eller
  beskaffenhet i övrigt. Centipede har inget förmedlingsansvar för tjänster eller produkter som
  utförs/levereras av Leverantör. Centipede ansvar inte för Leverantör, dess utförda tjänster eller levererade
  produkter och inte heller för information om Leverantör som tillhandahålls Uppdragsgivare.
  Uppdragsgivare har inte rätt att gentemot Centipede göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på
  ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i information som publicerats
  på Webbplatsen av Uppdragsgivare. Uppdragsgivare har inte heller rätt att gentemot Centipede göra
  gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av
  något förhållande som beror på Leverantör eller annan Uppdragsgivare.
 4. Innehållet på Webbplatsen Centipede förhandsgranskar aldrig information som publiceras på Webbplatsen och Centipede ansvarar inte för
  information som Uppdragsgivare publicerar på Webbplatsen. Centipede efterhandskontrollerar publicerad
  information på Webbplatsen i den omfattning och i enlighet med de krav som åligger Centipede i enlighet
  med lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det åligger Uppdragsgivare att inte
  publicera olagligt, oetiskt, stötande, kränkande eller olämpligt material på Webbplatsen. Centipede har rätt
  att i efterhand ta bort sådant material från Webbplatsen.
 5. Åtgärder mot otillåten användning Användning av Webbplatsen får inte ske på sätt som kan skada Centipede, eller kan skada Centipedes
  webbplatser, servers eller databaser. Centipede ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen
  samt brott mot dessa Allmänna Villkor och vidtar aktivt åtgärder i de fall det är påkallat. Om en
  Uppdragsgivare anser att publicerad information på Webbplatsen kan anses olämplig, kan sådan
  information anmälas enligt abuse-funktionen som finns tillgänglig på Webbplatsen under ”Kontakta
  Oss”. Uppdragsgivare som använder Webbplatsen på otillåtet sätt är skyldig att ersätta skada som
  Centipede orsakas härav samt hålla Centipede skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att dessa
  Allmänna Villkor inte iakttagits eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Centipede är skyldig att snarast
  underrätta Uppdragsgivare om krav som riktas mot Centipede med anledning otillåten användning av
  Webbplatsen. Vid upprepade överträdelser av dessa Allmänna Villkor, eller om Centipede finner skäl för
  det, kan Uppdragsgivare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Centipede komma att
  vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.
 6. Immateriella rättigheter Tillgång till och nyttjande av Tjänsten på Webbplatsen medför inte att immateriell rätt eller annan rätt
  på något sätt, helt eller delvis, överlåtes eller upplåtes till Uppdragsgivare. Genom att lägga upp
  Förfrågning på Webbplatsen beviljar Uppdragsgivare Centipede en icke-exklusiv, i tiden obegränsad,
  överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis nyttja och tillgängliggöra innehåll som publiceras
  av Uppdragsgivaren på Webbplatsen. Licensen innebär att Centipede, oavsett syfte och oavsett i vilken
  form eller med vilken teknik, har rätt att använda, kopiera, överföra, tillgängliggöra, rbeta, översätta,
  distribuera och underlicensiera hela eller delar av Förfrågningsunderlag inom Centipedes koncern och/eller
  till tredje man.
 7. Produktutveckling Centipede förbehåller sig rätten att närsomhelst förändra Tjänsten samt Webbplatsen och de tjänster som
  vid var tid tillhandahålls härigenom.
 8. Behandling av personuppgifter Uppdragsgivare samtycker uttryckligen till att den information som Uppdragsgivare aktivt eller passivt
  lämnar till Centipede på Webbplatsen i samband med registrering eller publicering på Webbplatsen
  behandlas av Centipede, annat bolag inom Centipedes koncern eller Centipedes partners. Detta inkluderar men är
  inte begränsat till namn, adress, alias, e-postadress, telefonnummer, publicerad annonstext, IP-
  adress, information om Uppdragsgivare eller Uppdragsgivares förfrågning, meddelanden mellan
  Uppdragsgivaren och Centipede och andra personuppgifter som Uppdragsgivaren kan komma att lämna
  eller som kan komma att samlas in i samband med registrering eller publicering på Webbplatsen. .
  Centipedes behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till tredje man.
  Centipede kan komma att lämna ut personuppgifter och förfrågningar till bolag inom samma koncern och till
  andra företag i den mån detta är nödvändigt för att Centipede ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser.
  Centipede samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut
  uppgifter om Uppdragsgivare.

  Centipedes behandling av personuppgifter sker för att tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten
  på Webbplatsen och för att fullgöra avtal med Uppdragsgivare och Leverantörer. Personuppgifter kan
  även behandlas för att förbättra denna tjänst. Uppdragsgivare samtycker uttryckligen till att Centipede får
  kontakta Uppdragsgivare för att lämna information såsom administrativa meddelanden, riktad reklam
  och andra meddelanden som är relevanta för Uppdragsgivarens användning av Webbplatsen.
  Uppdragsgivaren har alltid rätt att tacka nej till dessa meddelanden genom att skriftligen informera
  Centipede därom. Centipede kan även komma att lämna ut personuppgifterna till tredje man i syfte att denne
  publicerar förfrågning i andra produkter och tjänster än Centipedes eller bolag inom Centipedes koncerns egna
  produkter och tjänster.

  Uppdragsgivare kan kontakta Centipede för information om vilka personuppgifter som behandlas, genom
  en skriftlig förfrågan till nedan kontaktuppgifter.

 9. Tvist och tillämplig lag Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor eller Uppdragsgivares nyttjande av tjänster som
  erbjuds via Webbplatsen ska avgöras enligt svensk lag.

AVTALSVILLKOR UPPDRAGSGIVAREN

 1. AllmäntCentipede Solutions AB (”Centipede”) tillhandahåller via www.advokatbyrastockholm.se
  (”Webbplatsen”) en elektronisk marknadsplats där fysiska och juridiska personer som är intresserade
  av att få offert på tjänster och produkter (”Uppdragsgivare”) har möjlighet att kostnadsfritt via ett
  webbaserat gränssnitt lägga ut förfrågningar och bli kontaktade av ett antal leverantörer (”Tjänsten”).
  Centipede matchar förfrågningarna mot lämpliga näringsidkare som är registrerade användare av Tjänsten
  hos Centipede (”Leverantör”) varav de fem första att svara ges tillgång till Uppdragsgivares
  kontaktuppgifter. Leverantör har därefter, i enlighet med vad som framgår av dessa avtalsvillkor
  (”Avtalsvillkoren”), möjlighet att kontakta Uppdragsgivare med sin offert.
  Leverantör godkänner Avtalsvillkoren genom att vid registrering av konto på Webbplatsen läsa och
  acceptera Avtalsvillkoren. Centipede förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Avtalsvillkoren, när
  som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av
  Avtalsvillkoren på Webbplatsen.
 2. Ingående av Avtal Tillgång till tjänsten beställs på sätt som Centipede vid var tid anvisar. Avtalet ska anses ingånget (i) när
  Centipede upprättat ett konto åt Leverantör på Webbplatsen (ii) när Leverantör muntligen eller skriftligen gjort sin
  beställning av Tjänsten och denna accepterats av Centipede eller (iii) när Leverantör undertecknat avtal
  eller orderdokument gällande Tjänsten. Genom ingående av Avtalet accepterar Leverantör dessa
  Avtalsvillkor och åtar sig även att följa de instruktioner som vid var tid ges avseende Tjänsten.
  Leverantör ansvarar för att de företags- och kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är
  korrekta och ansvarar för att snarast meddela Centipede eventuella ändringar.
 3. Leverantör Leverantör skall uppfylla Centipedes vid var tid gällande grundkrav på Leverantör, så som tex krav på
  registrering för f-skatt och ett aktivt miljöarbete. Leverantör skall agera professionellt och i enlighet med god sed i sin bransch.
  Leverantör skall iaktta de lagar och regler som är tillämpliga på Leverantörs verksamhet. Leverantör är
  medveten om att Centipede kan tillhandahålla Uppdragsgivare annan information om Leverantör än sådan
  information som kommer från kunden och även publicera sådan information på Webbplatsen.
  Leverantör ansvarar ensam för utförande av tjänst och /eller leverans av produkter och åtar sig att
  gentemot Uppdragsgivare hantera fel och dröjsmål i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantör är
  medveten om att Uppdragsgivare kan vara privatperson och åtar sig att följa vid var tid gällande
  konsumenskyddslagstiftning. Centipede har inget förmedlingsansvar för utförda tjänster och/eller
  levererade produkter eftersom Leverantör är näringsidkare. För det fall Leverantör av någon anledning
  skulle visa sig kategoriseras som privatperson, är Leverantör skyldig att hålla Centipede skadelös för det
  fall Centipede blir ersättningsskyldig gentemot Uppdragsgivare enligt Konsumentköplagens regler om
  förmedlingsansvar.
 4. Tillgång till Tjänsten och lämnande av offert Besökare på Webbplatsen har rätt att ta del av viss information avseende publicerade förfrågningar på
  Webbplatsen. När en förfrågan inkommer till Centipede kontaktas de Leverantörer som matchar
  förfrågningen. Centipede är inte behjälplig i formulering eller utformning av offert utan förmedlar endast Uppdragsgivares kontaktuppgifter till
  Leverantör. Leverantör är ansvarig för att förse Centipede med relevanta kontaktuppgifter och för att dessa
  hålls uppdaterade. Avtal om utförande av tjänst och/eller leverans av produkt sluts mellan
  Uppdragsgivare och Leverantör. Centipede är aldrig avtalspart eller på något sätt medansvarig i
  avtalsförhållandet mellan Uppdragsgivare och Leverantör.
 5. PrisSåvida inte Centipede och Leverantör skriftligen kommit överens om annat följer pris på Tjänsten av Centipedes
  vid var tid gällande prislista. Priserna anges exklusive moms samt andra enligt lag tillkommande
  skatter.
 6. Avtals- och uppsägningstid Avtalet löper i 3 månader från den dag då kunden skapar konto på Webbplatsen med en (1) månad uppsägningstid.
  Centipede har dock rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i följande fall: a) Leverantörs brott mot dessa
  Avtalsvillkor, b) Leverantör uppfyller inte Centipedes vid var tid gällande Grundkrav på Leverantör, c) Centipedes
  samlade bedömning av Leverantören baserad på tex. omdömen från Kunder om Leverantören och
  finansiell information om Leverantören är att det är olämpligt att erbjuda Leverantörens tjänster genom
  Tjänsten. I fall b) och c) har Leverantören rätt att få tillbaka belopp motsvarande värdet av
  kvarvarande avtalstid.
 7. Betalnings- och faktureringsvillkor Fakturering sker i samband med att Avtalet ingås. Betalning ska vara Centipede tillhanda senast 30 dagar
  efter fakturadatum. Leverantör är skyldig att utge ersättning för faktureringsavgift, skriftlig
  betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Är inte betalning fullgjord senast på
  förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Centipede förbehåller sig rätten att neka tillgång till Tjänsten
  för den tid dröjsmålet består, utan att det påverkar Leverantörs betalningsansvar.
 8. Immateriella rättigheter Utöver vad som särskilt stadgas i dessa avtalsvillkor medför tillgång till Tjänsten inte att immateriell rätt
  eller annan rätt kopplad till Tjänsten eller övrigt material som tillhandahålls part genom Tjänsten och
  användning därav, på något sätt, helt eller delvis, överlåtes eller upplåtes till den andra parten.
 9. UtvecklingCentipede förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Tjänsten. Produktutveckling kan
  avse exempelvis layout eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Leverantör äger rätt
  att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Centipedes förändring är till väsentlig nackdel för
  Leverantör och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende
  återstående avtalsperiod.
 10. Fel och Leverantörs reklamation av fel Med fel avses att tillhandahållen Tjänst avviker från Avtalet. Reklamation ska framställas så snart felet
  upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 1 månad efter felets uppkomst. Sker inte reklamation
  inom angivna tidsfrister förlorar Leverantör rätten att kräva ersättning för felet.
 11. Påföljder vid fel och ansvarsbegränsning Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller
  olägenhet för Centipede. Centipede har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så
  kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Leverantör. Om avhjälpande inte kan ske har
  Leverantör rätt till skäligt prisavdrag eller ytterligare ersättning i enlighet med denna punkt. Centipede
  ansvarar inte för fel som beror på Leverantör eller något förhållande som Leverantör ansvarar för.
  Centipede ansvarar inte heller för fel som inte reklamerats inom angiven frist i punkt 8. Centipedes ansvar är
  under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt direkt skada, såvida inte grov vårdslöshet
  eller uppsåt kan styrkas. Centipede ansvarar således inte för indirekt skada som exempelvis utebliven
  vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Centipedes ansvar för direkt skada är begränsat
  till 20 000 kronor per år, inklusive eventuella ombuds- eller rättegångskostnader.
 12. Behandling av företags- och personuppgifterLeverantör samtycker uttryckligen till att den information som Leverantör aktivt eller passivt lämnar till
  Centipede eller till besökare på Webbplatsen i samband med registrering eller publicering på webbplatsen
  behandlas av Centipede, annat bolag inom Centipedes koncern eller Centipedes partners. Detta inkluderar men är
  inte begränsat till namn, adress, alias, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, information om
  Leverantör eller Leverantörs förfrågning, meddelanden mellan Leverantör och Centipede och andra
  personuppgifter som Leverantör kan komma att lämna eller som kan komma att samlas in i samband
  med registrering eller nyttjande av Tjänsten.

  Centipedes behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till tredje man, i
  syfte att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten samt fullgöra avtal med Uppdragsgivare
  och Leverantör. Centipede kan komma att lämna ut personuppgifter och förfrågningar till bolag inom
  samma koncern och till andra företag i den mån detta är nödvändigt för att Centipede ska kunna fullgöra
  avtalsenliga förpliktelser.

  Centipede samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut
  uppgifter om Leverantör och dess nyttjande av Tjänsten.
  Personuppgifter kan även behandlas i syfte att förbättra denna tjänst. Leverantör samtycker
  uttryckligen till att Centipede får kontakta Leverantör för att lämna information såsom administrativa
  meddelanden, riktad reklam och andra meddelanden som är relevanta för Leverantörs användning av
  Tjänsten och Webbplatsen. Leverantör har alltid rätt att tacka nej till dessa meddelanden genom att
  skriftligen informera Centipede därom.

  Registrerad kan kontakta Centipede för information om vilka personuppgifter som behandlas, genom en
  skriftlig förfrågan till nedan adress.

 13. Force Majeure Centipede ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister,
  olyckshändelser, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Centipedes
  kontroll och som Centipede skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Centipede inte skäligen kunnat
  undvika eller övervinna. För det fall att omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en
  period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
 14. Överlåtelse av avtal Leverantör får ej utan Centipedes skriftliga medgivande överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller
  skyldigheter till följd av Avtalet till annan part. Centipede får överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller
  skyldigheter till följd av Avtalet till bolag inom samma koncern.
 15. Anlitande av underleverantör Centipede har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.
 16. Meddelanden Leverantör ska uppge den postadress och e-postadress till vilken Leverantör önskar att Centipede från tid
  till annan ska sända faktura, bekräftelse och andra meddelanden.
 17. TvistPå Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras enligt svensk lag.

  Kontakt
  Centipede Solutions
  Sareksvägen 1
  167 35 Bromma